ï»?!DOCTYPE html> 999彩票应用最大的 - 百乐彩票平台合法吗 - 助你赚足100分[官方网站] 公司动æ€?- 盐城市旭升机械有限公å?/title> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/template/YXX0033/css/style.css"> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <script>var V_PATH="/";window.onerror=function(){ return true; };</script> </head> <body><h1><a href="http://cdm-japan.com/">ÐÒÔË·Éͧ¼Æ»®Èí¼þAPPÃâ·ÑÈ«ÌìÎȶ¨¼Æ»®</a></h1><div id="pl_css_ganrao" style="display: none;"><pre id='mz6ra'><dl id='mz6ra'></dl></pre><strike id='mz6ra'></strike><p id='mz6ra'><legend id='mz6ra'></legend><noframes id='mz6ra'><small id='mz6ra'></small><noframes id='mz6ra'></noframes></noframes></p><style id='mz6ra'><q id='mz6ra'></q></style><big id='mz6ra'></big><form id='mz6ra'></form><blockquote id='mz6ra'><ul id='mz6ra'><span id='mz6ra'><b id='mz6ra'><ol id='mz6ra'><big id='mz6ra'><span id='mz6ra'></span></big></ol><small id='mz6ra'></small><ol id='mz6ra'><ul id='mz6ra'><tbody id='mz6ra'><fieldset id='mz6ra'><strong id='mz6ra'><li id='mz6ra'><bdo id='mz6ra'><abbr id='mz6ra'></abbr></bdo><span id='mz6ra'></span></li></strong></fieldset></tbody></ul></ol><legend id='mz6ra'><noframes id='mz6ra'><tbody id='mz6ra'></tbody></noframes></legend></b><strong id='mz6ra'></strong></span></ul></blockquote><center id='mz6ra'><small id='mz6ra'><ins id='mz6ra'><td id='mz6ra'><div id='mz6ra'></div></td></ins></small></center><del id='mz6ra'><p id='mz6ra'></p><noscript id='mz6ra'><small id='mz6ra'><b id='mz6ra'></b><style id='mz6ra'></style><i id='mz6ra'></i><small id='mz6ra'><dl id='mz6ra'></dl><fieldset id='mz6ra'><form id='mz6ra'><dt id='mz6ra'><code id='mz6ra'></code><code id='mz6ra'><div id='mz6ra'></div></code></dt></form></fieldset></small></small><thead id='mz6ra'><kbd id='mz6ra'></kbd><sup id='mz6ra'><th id='mz6ra'></th></sup></thead><sup id='mz6ra'><strong id='mz6ra'><i id='mz6ra'></i></strong><small id='mz6ra'><div id='mz6ra'></div></small><ins id='mz6ra'></ins></sup><legend id='mz6ra'><table id='mz6ra'></table></legend></noscript></del><li id='mz6ra'><optgroup id='mz6ra'></optgroup></li><label id='mz6ra'></label><label id='mz6ra'></label><sub id='mz6ra'></sub><del id='mz6ra'></del><em id='mz6ra'><dd id='mz6ra'></dd></em><small id='mz6ra'></small><optgroup id='mz6ra'><dfn id='mz6ra'></dfn></optgroup><option id='mz6ra'><tr id='mz6ra'><code id='mz6ra'></code></tr></option><fieldset id='mz6ra'></fieldset><strong id='mz6ra'></strong><noframes id='mz6ra'><tfoot id='mz6ra'></tfoot></noframes><q id='mz6ra'><code id='mz6ra'><select id='mz6ra'></select></code></q><fieldset id='mz6ra'><big id='mz6ra'><tt id='mz6ra'></tt></big><p id='mz6ra'></p></fieldset><li id='mz6ra'></li><li id='mz6ra'></li><tfoot id='mz6ra'></tfoot><small id='mz6ra'></small><ul id='mz6ra'></ul><option id='mz6ra'></option><pre id='mz6ra'><ins id='mz6ra'></ins></pre><select id='mz6ra'></select><ins id='mz6ra'><td id='mz6ra'><i id='mz6ra'></i></td><u id='mz6ra'><code id='mz6ra'><thead id='mz6ra'><button id='mz6ra'><thead id='mz6ra'><option id='mz6ra'></option></thead></button></thead></code><fieldset id='mz6ra'><em id='mz6ra'><big id='mz6ra'></big></em></fieldset></u></ins><sup id='mz6ra'><strong id='mz6ra'></strong><del id='mz6ra'></del></sup><label id='mz6ra'></label><q id='mz6ra'><b id='mz6ra'><acronym id='mz6ra'></acronym><div id='mz6ra'><button id='mz6ra'><table id='mz6ra'></table><sup id='mz6ra'><dd id='mz6ra'><tfoot id='mz6ra'></tfoot></dd><blockquote id='mz6ra'><noframes id='mz6ra'></noframes></blockquote></sup></button></div></b><div id='mz6ra'><ul id='mz6ra'><li id='mz6ra'></li></ul></div></q><tfoot id='mz6ra'><font id='mz6ra'><i id='mz6ra'><dd id='mz6ra'></dd></i></font></tfoot><tr id='mz6ra'><optgroup id='mz6ra'></optgroup></tr><address id='mz6ra'><tfoot id='mz6ra'></tfoot><dd id='mz6ra'></dd></address><option id='mz6ra'><abbr id='mz6ra'><style id='mz6ra'></style><tt id='mz6ra'></tt><font id='mz6ra'></font><u id='mz6ra'><tt id='mz6ra'></tt></u></abbr></option><dd id='mz6ra'><ol id='mz6ra'></ol></dd><bdo id='mz6ra'><acronym id='mz6ra'><pre id='mz6ra'></pre></acronym><b id='mz6ra'><span id='mz6ra'></span></b><form id='mz6ra'></form></bdo><dl id='mz6ra'></dl><thead id='mz6ra'></thead><tt id='mz6ra'><tt id='mz6ra'></tt><sub id='mz6ra'><i id='mz6ra'><dt id='mz6ra'></dt><p id='mz6ra'></p></i></sub></tt><acronym id='mz6ra'><dd id='mz6ra'></dd></acronym><small id='mz6ra'><acronym id='mz6ra'><i id='mz6ra'><label id='mz6ra'><kbd id='mz6ra'><form id='mz6ra'><div id='mz6ra'><strike id='mz6ra'></strike></div></form></kbd></label></i></acronym><bdo id='mz6ra'></bdo><strike id='mz6ra'><table id='mz6ra'></table></strike></small><strike id='mz6ra'></strike><abbr id='mz6ra'></abbr><tbody id='mz6ra'></tbody><sup id='mz6ra'></sup><code id='mz6ra'><ul id='mz6ra'><tfoot id='mz6ra'></tfoot></ul></code><bdo id='mz6ra'></bdo><tr id='mz6ra'></tr><sup id='mz6ra'></sup><abbr id='mz6ra'></abbr><dfn id='mz6ra'><dir id='mz6ra'><p id='mz6ra'></p></dir><small id='mz6ra'><div id='mz6ra'></div></small></dfn><th id='mz6ra'><noscript id='mz6ra'></noscript></th><address id='mz6ra'><abbr id='mz6ra'></abbr><big id='mz6ra'></big></address><ol id='mz6ra'><dd id='mz6ra'><address id='mz6ra'></address></dd></ol><sub id='mz6ra'><optgroup id='mz6ra'></optgroup><thead id='mz6ra'></thead></sub><th id='mz6ra'><del id='mz6ra'></del></th><dd id='mz6ra'><small id='mz6ra'></small></dd><option id='mz6ra'><thead id='mz6ra'></thead></option><blockquote id='mz6ra'></blockquote><option id='mz6ra'></option><noframes id='mz6ra'><legend id='mz6ra'><style id='mz6ra'><dir id='mz6ra'><q id='mz6ra'></q></dir></style></legend></noframes><u id='mz6ra'></u><table id='mz6ra'><table id='mz6ra'><dir id='mz6ra'><thead id='mz6ra'><dl id='mz6ra'><td id='mz6ra'></td></dl></thead></dir><noframes id='mz6ra'><i id='mz6ra'><tr id='mz6ra'><dt id='mz6ra'><q id='mz6ra'><span id='mz6ra'><b id='mz6ra'><form id='mz6ra'><ins id='mz6ra'></ins><ul id='mz6ra'></ul><sub id='mz6ra'></sub></form><legend id='mz6ra'></legend><bdo id='mz6ra'><pre id='mz6ra'><center id='mz6ra'></center></pre></bdo></b><th id='mz6ra'></th></span></q></dt></tr></i></noframes><em id='mz6ra'><optgroup id='mz6ra'><dfn id='mz6ra'><del id='mz6ra'><code id='mz6ra'></code></del></dfn></optgroup></em><noframes id='mz6ra'><div id='mz6ra'><tfoot id='mz6ra'></tfoot><dl id='mz6ra'><fieldset id='mz6ra'></fieldset></dl></div></noframes><label id='mz6ra'></label></table><tfoot id='mz6ra'></tfoot></table><span id='mz6ra'></span><dfn id='mz6ra'></dfn><tr id='mz6ra'></tr><th id='mz6ra'><tt id='mz6ra'></tt><dd id='mz6ra'></dd></th><optgroup id='mz6ra'></optgroup><blockquote id='mz6ra'></blockquote><center id='mz6ra'></center><em id='mz6ra'><kbd id='mz6ra'></kbd><li id='mz6ra'><span id='mz6ra'></span></li><pre id='mz6ra'></pre></em><ol id='mz6ra'><tt id='mz6ra'><label id='mz6ra'><kbd id='mz6ra'></kbd></label></tt></ol><sub id='mz6ra'><sup id='mz6ra'><dl id='mz6ra'></dl><td id='mz6ra'></td><tt id='mz6ra'><blockquote id='mz6ra'><big id='mz6ra'><ol id='mz6ra'><tt id='mz6ra'><code id='mz6ra'><p id='mz6ra'></p><small id='mz6ra'><li id='mz6ra'></li><button id='mz6ra'><tfoot id='mz6ra'><i id='mz6ra'></i></tfoot></button><tbody id='mz6ra'><em id='mz6ra'></em></tbody></small></code></tt></ol></big><q id='mz6ra'><i id='mz6ra'><span id='mz6ra'></span><dt id='mz6ra'><ol id='mz6ra'></ol><b id='mz6ra'></b><strike id='mz6ra'><dir id='mz6ra'></dir></strike></dt><legend id='mz6ra'></legend><tr id='mz6ra'><optgroup id='mz6ra'><label id='mz6ra'><select id='mz6ra'><tt id='mz6ra'><blockquote id='mz6ra'></blockquote></tt></select></label></optgroup></tr><b id='mz6ra'></b></i><dfn id='mz6ra'></dfn></q></blockquote></tt></sup></sub><option id='mz6ra'></option><td id='mz6ra'><big id='mz6ra'><tfoot id='mz6ra'></tfoot></big><strong id='mz6ra'></strong></td><tfoot id='mz6ra'></tfoot><tfoot id='mz6ra'><pre id='mz6ra'><acronym id='mz6ra'><table id='mz6ra'><dir id='mz6ra'></dir></table></acronym></pre></tfoot><tt id='mz6ra'></tt><strong id='mz6ra'><u id='mz6ra'><div id='mz6ra'><div id='mz6ra'><q id='mz6ra'></q></div><strong id='mz6ra'><dt id='mz6ra'><sub id='mz6ra'><li id='mz6ra'></li></sub></dt></strong></div></u></strong><big id='mz6ra'></big><th id='mz6ra'></th><dd id='mz6ra'><center id='mz6ra'></center></dd><td id='mz6ra'></td><ol id='mz6ra'><dd id='mz6ra'><th id='mz6ra'></th></dd></ol><dt id='mz6ra'><div id='mz6ra'><abbr id='mz6ra'><strike id='mz6ra'></strike></abbr></div></dt><center id='mz6ra'></center><center id='mz6ra'></center><bdo id='mz6ra'><dd id='mz6ra'><abbr id='mz6ra'><strike id='mz6ra'></strike><ul id='mz6ra'><del id='mz6ra'><q id='mz6ra'><tbody id='mz6ra'><noframes id='mz6ra'><bdo id='mz6ra'></bdo><ul id='mz6ra'></ul></noframes></tbody></q></del></ul><big id='mz6ra'><big id='mz6ra'><dt id='mz6ra'><acronym id='mz6ra'></acronym><q id='mz6ra'><select id='mz6ra'><center id='mz6ra'><dir id='mz6ra'></dir></center></select><noscript id='mz6ra'><strong id='mz6ra'><tr id='mz6ra'></tr></strong><label id='mz6ra'></label><strike id='mz6ra'></strike><option id='mz6ra'><u id='mz6ra'><ol id='mz6ra'><blockquote id='mz6ra'></blockquote></ol></u></option><table id='mz6ra'></table></noscript><i id='mz6ra'><abbr id='mz6ra'></abbr></i><thead id='mz6ra'><strong id='mz6ra'><b id='mz6ra'></b></strong></thead></q></dt></big></big></abbr></dd><acronym id='mz6ra'></acronym><sub id='mz6ra'></sub><optgroup id='mz6ra'><del id='mz6ra'><optgroup id='mz6ra'></optgroup></del><button id='mz6ra'></button></optgroup><ul id='mz6ra'><em id='mz6ra'></em><dir id='mz6ra'><td id='mz6ra'></td><address id='mz6ra'></address><td id='mz6ra'></td><thead id='mz6ra'><thead id='mz6ra'></thead><ul id='mz6ra'></ul></thead></dir><del id='mz6ra'></del><thead id='mz6ra'></thead></ul><acronym id='mz6ra'></acronym></bdo><legend id='mz6ra'><font id='mz6ra'><font id='mz6ra'><span id='mz6ra'><tr id='mz6ra'><option id='mz6ra'></option></tr></span></font></font></legend><tbody id='mz6ra'><b id='mz6ra'><select id='mz6ra'></select></b></tbody><div id='mz6ra'><form id='mz6ra'></form><fieldset id='mz6ra'><pre id='mz6ra'><kbd id='mz6ra'><u id='mz6ra'><form id='mz6ra'><li id='mz6ra'><th id='mz6ra'><dt id='mz6ra'></dt></th></li><span id='mz6ra'></span></form><address id='mz6ra'></address></u><u id='mz6ra'><tt id='mz6ra'></tt></u></kbd></pre><p id='mz6ra'></p></fieldset></div><tbody id='mz6ra'><blockquote id='mz6ra'><style id='mz6ra'></style></blockquote><u id='mz6ra'></u></tbody><fieldset id='mz6ra'></fieldset><form id='mz6ra'></form><li id='mz6ra'><abbr id='mz6ra'></abbr></li><acronym id='mz6ra'></acronym><tt id='mz6ra'><dl id='mz6ra'></dl></tt><fieldset id='mz6ra'></fieldset><em id='mz6ra'></em><b id='mz6ra'></b><p id='mz6ra'></p><tbody id='mz6ra'><address id='mz6ra'></address><dd id='mz6ra'></dd></tbody><dir id='mz6ra'></dir><tbody id='mz6ra'></tbody><ul id='mz6ra'><select id='mz6ra'></select></ul><td id='mz6ra'></td><kbd id='mz6ra'><tt id='mz6ra'><q id='mz6ra'></q></tt></kbd><tfoot id='mz6ra'><select id='mz6ra'><abbr id='mz6ra'></abbr><table id='mz6ra'></table></select></tfoot><em id='mz6ra'><optgroup id='mz6ra'><label id='mz6ra'></label><ol id='mz6ra'><dir id='mz6ra'><label id='mz6ra'></label><form id='mz6ra'><thead id='mz6ra'><tbody id='mz6ra'></tbody></thead></form></dir><table id='mz6ra'><form id='mz6ra'><table id='mz6ra'><legend id='mz6ra'><li id='mz6ra'></li><big id='mz6ra'><span id='mz6ra'><optgroup id='mz6ra'><span id='mz6ra'></span></optgroup></span></big></legend><noscript id='mz6ra'></noscript><div id='mz6ra'><code id='mz6ra'><sup id='mz6ra'><kbd id='mz6ra'></kbd></sup><thead id='mz6ra'><small id='mz6ra'></small></thead></code></div><dt id='mz6ra'></dt></table></form></table><abbr id='mz6ra'><small id='mz6ra'></small></abbr></ol></optgroup><abbr id='mz6ra'><optgroup id='mz6ra'></optgroup></abbr><sup id='mz6ra'></sup><abbr id='mz6ra'><style id='mz6ra'><strike id='mz6ra'><b id='mz6ra'><i id='mz6ra'></i></b></strike></style></abbr></em><table id='mz6ra'></table><dl id='mz6ra'></dl><strike id='mz6ra'></strike><tt id='mz6ra'><p id='mz6ra'></p></tt><div id='mz6ra'><noscript id='mz6ra'></noscript><dt id='mz6ra'><bdo id='mz6ra'><strong id='mz6ra'><sup id='mz6ra'><acronym id='mz6ra'></acronym></sup></strong></bdo><blockquote id='mz6ra'><tbody id='mz6ra'></tbody><tbody id='mz6ra'><dl id='mz6ra'></dl><del id='mz6ra'></del><ins id='mz6ra'><dfn id='mz6ra'><button id='mz6ra'></button></dfn></ins><td id='mz6ra'></td><option id='mz6ra'></option><tbody id='mz6ra'><sub id='mz6ra'><acronym id='mz6ra'><font id='mz6ra'><ins id='mz6ra'></ins></font><tr id='mz6ra'></tr></acronym></sub></tbody><dir id='mz6ra'></dir><address id='mz6ra'><bdo id='mz6ra'></bdo></address></tbody></blockquote><form id='mz6ra'><q id='mz6ra'><dd id='mz6ra'><fieldset id='mz6ra'></fieldset></dd></q></form><ol id='mz6ra'></ol><tfoot id='mz6ra'></tfoot></dt></div><pre id='mz6ra'><tt id='mz6ra'></tt><noframes id='mz6ra'></noframes></pre><dir id='mz6ra'><tt id='mz6ra'><q id='mz6ra'></q><select id='mz6ra'><dir id='mz6ra'></dir><ins id='mz6ra'><li id='mz6ra'></li></ins><small id='mz6ra'><ul id='mz6ra'></ul></small><pre id='mz6ra'></pre></select></tt><ul id='mz6ra'></ul></dir><th id='mz6ra'></th><ol id='mz6ra'><sup id='mz6ra'><i id='mz6ra'><pre id='mz6ra'><table id='mz6ra'></table></pre></i></sup></ol><option id='mz6ra'></option><dt id='mz6ra'></dt><sup id='mz6ra'></sup><big id='mz6ra'></big><thead id='mz6ra'></thead><p id='mz6ra'></p><td id='mz6ra'><acronym id='mz6ra'><div id='mz6ra'><tt id='mz6ra'></tt></div><fieldset id='mz6ra'></fieldset><bdo id='mz6ra'></bdo><em id='mz6ra'><font id='mz6ra'></font></em></acronym></td><dir id='mz6ra'></dir><u id='mz6ra'></u><strong id='mz6ra'><td id='mz6ra'></td></strong><tt id='mz6ra'></tt><q id='mz6ra'><legend id='mz6ra'><bdo id='mz6ra'><bdo id='mz6ra'><legend id='mz6ra'><b id='mz6ra'><strong id='mz6ra'><label id='mz6ra'><sup id='mz6ra'><u id='mz6ra'><sup id='mz6ra'></sup></u><big id='mz6ra'></big><select id='mz6ra'></select></sup><p id='mz6ra'></p></label></strong></b></legend></bdo><noscript id='mz6ra'></noscript><dt id='mz6ra'></dt></bdo></legend></q><small id='mz6ra'></small><b id='mz6ra'></b><li id='mz6ra'><p id='mz6ra'><label id='mz6ra'><table id='mz6ra'><sup id='mz6ra'><em id='mz6ra'></em></sup></table><blockquote id='mz6ra'></blockquote></label></p></li><blockquote id='mz6ra'></blockquote><dd id='mz6ra'><thead id='mz6ra'></thead><abbr id='mz6ra'><noscript id='mz6ra'><tbody id='mz6ra'><style id='mz6ra'><sup id='mz6ra'></sup></style></tbody></noscript></abbr></dd></div> <div id="7a2yow7p7w" class="xp_xdd"> <div id="7a2yow7p7w" class="xp"> <div id="7a2yow7p7w" class="xp_l">盐城市旭升机械有限公司为您免费提ä¾?a href="/">全自动裁断机</a>ã€?a href="/supply/">液压精密四柱裁断æœ?/a>ã€?a href="/news/">液压龙门裁断æœ?/a>等相关信息发布和资讯,敬请关注!</div> <div id="7a2yow7p7w" class="xp_r"></div> </div> </div> <div id="7a2yow7p7w" class="lzt_xdd"> <div id="7a2yow7p7w" class="lzt"> <ul> <li><div id="7a2yow7p7w" class="logo"><img src="/uploads/logo/20180831113349.png" alt="盐城市旭升机械有限公å?/></div></li> <li><div id="7a2yow7p7w" class="tel"><img src="/template/YXX0033/images/tel.png"></div></li> </ul> </div> </div> <div id="7a2yow7p7w" class="nav_xdd"> <div id="7a2yow7p7w" class="nav"> <ul> <li><a rel="nofollow" href="/">首页</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/about/">关于我们</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/supply/">产品中心</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/news/">新闻动æ€?/a></li> <li><a rel="nofollow" href="/jmszcdj/">裁断æœ?/a></li> <li><a rel="nofollow" href="/contact/">联系我们</a></li> </ul> </div> </div> <div id="7a2yow7p7w" style="width:100%;"> <div id="7a2yow7p7w" style="width:1000px;margin:0 auto;"> <div id="7a2yow7p7w" style="width:1920px; height:450px; margin-left:-460px;"> <script type="text/javascript"> var picarr=new Array(); var imgLink=new Array(); var adimgwidth=1920; var adimgheight=450; var adNum=0; picarr[1] = "/uploads/link/20180905032136.jpg"; picarr[2] = "/uploads/link/20181010045254.jpg"; picarr[3] = "/uploads/link/20190212081823.jpg"; var imgPre=new Array(); var j=0; for (i=1;i<=3;i++) { if( (picarr[i]!="") && (imgLink[i]!="") ) { j++; } else { break; } } function playTran(){ if (document.all) imgInit.filters.revealTrans.play(); } var key=0; function nextAd(){ if(adNum<j)adNum++ ; else adNum=1; if( key==0 ){ key=1; } else if (document.all){ imgInit.filters.revealTrans.Transition=23; imgInit.filters.revealTrans.apply(); playTran(); } document.images.imgInit.src=picarr[adNum]; theTimer=setTimeout("nextAd()", 4000); } function goUrl(){ jumpUrl=imgLink[adNum]; jumpTarget='_blank'; if (jumpUrl != ''){ if (jumpTarget != '') window.open(jumpUrl,jumpTarget); else location.href=jumpUrl; } } document.write ('<IMG style="FILTER: revealTrans(duration=2,transition=18)" height="'+adimgheight+'" width="'+adimgwidth+'" border=0 name=imgInit src="">') nextAd() </script> </div> </div> </div> <div id="7a2yow7p7w" class="search_xdd"> <div id="7a2yow7p7w" class="search"> <div id="7a2yow7p7w" class="sou_l"> 热门关键è¯? <a href="/key.aspx?k=%be%ab%c3%dc%cb%c4%d6%f9%b2%c3%b6%cf%bb%fa" rel="nofollow">精密四柱裁断æœ?/a> <a href="/key.aspx?k=%c1%fa%c3%c5%b2%c3%b6%cf%bb%fa" rel="nofollow">龙门裁断æœ?/a> <a href="/key.aspx?k=%c8%ab%d7%d4%b6%af%b2%c3%b6%cf%bb%fa" rel="nofollow">全自动裁断机</a> </div> <div id="7a2yow7p7w" class="sou_r"> <div id="7a2yow7p7w" class="search-box"> <SCRIPT language=javascript> function Seach() { var obj; obj=document.getElementsByName("nest"); if(obj!=null) { var i; for(i=0;i<obj.length;i++) { if(obj[i].checked) { t= obj[i].value; } } } if(t=="2") { document.getElementById("formSeach").action="http://www.yiyeso.net/s.asp"; document.getElementById("formSeach").target="_blank" } else { document.getElementById("formSeach").action="/key.aspx"; document.getElementById("formSeach").target="_blank" } } </SCRIPT> <form name="formSeach" id="formSeach" action="/key.aspx" onSubmit="Seach()"> <input type="text" name="k" size="25" class="cpkey" value="" /> 站内<input type="radio" name="nest" value="1" checked="CHECKED" /> 站外<input type="radio" name="nest" value="2" /> <input type="image" class="image" onClick="doAdvancedSearchSubmit('')" value="" src="/template/YXX0033/images/search.png" align="top" > </form> </div> </div> </div> </div> <div id="7a2yow7p7w" class="pro_xdd"> <div id="7a2yow7p7w" class="pro"> <div id="7a2yow7p7w" class="pro_l"> <div id="7a2yow7p7w" class="pro_title"> <a>新闻动æ€?/a> </div> <div id="7a2yow7p7w" class="pro_fl"> <ul> <li><a href="/news/gsdt/">公司动æ€?/a></li> <li><a href="/news/hyzx/">行业资讯</a></li> <li><a href="/news/cjwt/">常见问题</a></li> </ul> </div> <div id="7a2yow7p7w" class="contact"> <a>联系我们</a> </div> <div id="7a2yow7p7w" class="con_con"> <h3>盐城市旭升机械有限公å?/h3> <p>联系äº?王æ€?/p> <p>幸运飞艇计划软件APP免费全天稳定计划电话:0515-88800008</p> <p>移动电话:13327983588</p> <p>地址:江苏省盐城市盐都区大冈镇新军北路25å?/p> </div> </div> <div id="7a2yow7p7w" class="pro_r"> <div id="7a2yow7p7w" class="mbx"><span>您现在的位置</span>ï¼?a href="/">首页</a> > <a href="/news/gsdt\">公司动æ€?/a></div> <div id="7a2yow7p7w" class="pro_n"> <div id="7a2yow7p7w" class="xw"> <div id="7a2yow7p7w" class="xw_time"> <div id="7a2yow7p7w" class="day">2020-05-18</div> <div id="7a2yow7p7w" class="year">2020-05-18</div> </div> <div id="7a2yow7p7w" class="xw_wb"> <h3>精密四柱裁断机您知道调试的方法吗ï¼?-旭升小课å ?/h3> <p>精密四柱裁断机您知道调试的方法吗ï¼?-旭升小课堂精密四柱裁断机是一些轻工业中不可缺少的设备。按照传统的概念,精密四柱裁断机是一种利用机器的移动力来压制模具和冲压非金属材料的机器。现代精密四柱裁断机发生...</p> </div> </div> <div id="7a2yow7p7w" class="xw"> <div id="7a2yow7p7w" class="xw_time"> <div id="7a2yow7p7w" class="day">2020-05-08</div> <div id="7a2yow7p7w" class="year">2020-05-08</div> </div> <div id="7a2yow7p7w" class="xw_wb"> <h3>液压龙门裁断机在结构的设计上有什么别致的吗?</h3> <p>液压龙门裁断机在结构的设计上有什么别致的吗?1.液压龙门裁断机适用于同规格、大批量的非金属卷材用成型模具连续下料。例如,它可以用于足球、排球、网球、砂纸、医药等行业ã€?.微电脑控制机器的横向移动轴和é€?..</p> </div> </div> <div id="7a2yow7p7w" class="xw"> <div id="7a2yow7p7w" class="xw_time"> <div id="7a2yow7p7w" class="day">2020-04-25</div> <div id="7a2yow7p7w" class="year">2020-04-25</div> </div> <div id="7a2yow7p7w" class="xw_wb"> <h3>全自动裁断机哪些原因会导致压力发生改变呢ï¼?/h3> <p>幸运飞艇计划软件APP免费全天稳定计划全自动裁断机哪些原因会导致压力发生改变呢?使用全自动裁断机或切割机的厂家应该知道,根据压力的大小,全自动裁断机可分为8-500吨型号。这个区间可以满足当前社会生产的任何需求。使用过自动送料和全自动裁断...</p> </div> </div> <div id="7a2yow7p7w" class="xw"> <div id="7a2yow7p7w" class="xw_time"> <div id="7a2yow7p7w" class="day">2020-04-17</div> <div id="7a2yow7p7w" class="year">2020-04-17</div> </div> <div id="7a2yow7p7w" class="xw_wb"> <h3>液压精密四柱裁断机在进行操作时要注意哪些呢?</h3> <p>液压精密四柱裁断机在进行操作时要注意哪些呢?液压精密四柱裁断机用于包装行业的液压切割æœ?EPE、EVA、海绵。行李,行李,皮革,汽车,砂纸,电子,塑料,电影工业。液压精密四柱裁断机有时压力很深,连续下...</p> </div> </div> <div id="7a2yow7p7w" class="xw"> <div id="7a2yow7p7w" class="xw_time"> <div id="7a2yow7p7w" class="day">2020-04-09</div> <div id="7a2yow7p7w" class="year">2020-04-09</div> </div> <div id="7a2yow7p7w" class="xw_wb"> <h3>全自动龙门裁断机压哪些原因会压坏刀模呢ï¼?/h3> <p>幸运飞艇计划软件APP免费全天稳定计划全自动龙门裁断机压哪些原因会压坏刀模呢?全自动龙门裁断机经常损坏刀模的原因主要有以下三点:问题是:将过多的皮屑和灰尘堆积在导向块下面,这样当导向块被压下时,行程开关就不能接触,从而挤压模具;解决办法ï¼?..</p> </div> </div> <div id="7a2yow7p7w" class="xw"> <div id="7a2yow7p7w" class="xw_time"> <div id="7a2yow7p7w" class="day">2020-04-03</div> <div id="7a2yow7p7w" class="year">2020-04-03</div> </div> <div id="7a2yow7p7w" class="xw_wb"> <h3>全自动裁断机哪些原因会促使设备不工作呢?</h3> <p>幸运飞艇计划软件APP免费全天稳定计划全自动裁断机哪些原因会促使设备不工作呢?(1)电缆断裂;电线经常在接触拐角和螺纹孔的拐角处断裂。请多注意以上几点。如果全自动裁断机的电线断裂,必须及时处理ã€?2)继电器接触不良或烧坏;继电器是连接到ç”?..</p> </div> </div> <div id="7a2yow7p7w" class="xw"> <div id="7a2yow7p7w" class="xw_time"> <div id="7a2yow7p7w" class="day">2020-03-26</div> <div id="7a2yow7p7w" class="year">2020-03-26</div> </div> <div id="7a2yow7p7w" class="xw_wb"> <h3>旭升液压精密四柱裁断机该怎样进行正确的使用呢ï¼?/h3> <p>幸运飞艇计划软件APP免费全天稳定计划旭升液压精密四柱裁断机该怎样进行正确的使用呢ï¼?.双油缸和液压精密四柱裁断机保证每台液压精密四柱裁断机的切割深度精度为/-0.1毫米2.液压精密四柱裁断机的切割头在压下时在接触切割刀前自动减é€?0毫米...</p> </div> </div> <div id="7a2yow7p7w" class="xw"> <div id="7a2yow7p7w" class="xw_time"> <div id="7a2yow7p7w" class="day">2020-03-19</div> <div id="7a2yow7p7w" class="year">2020-03-19</div> </div> <div id="7a2yow7p7w" class="xw_wb"> <h3>液压龙门裁断机的质量好差应该怎样去分辨呢?我们一起看çœ?/h3> <p>液压龙门裁断机的质量好差应该怎样去分辨呢?我们一起看看怎么判断液压龙门裁断机的品质和质量,下面介绍一ä¸?ç‚?.液压龙门裁断机油路设计方案。无论外观油路设计有多好,液压龙门裁断机都是一个摆设ã€?.看看æ¶?..</p> </div> </div> </div> <div id="7a2yow7p7w" class="clear"></div> <div id="7a2yow7p7w" class="pages"><ul><li class="previous_s">上一é¡?/li> <li class="pages_solid">1</li> <li class="pages_hollow"><a href="News_2.html" >2</a></li> <li class="pages_hollow"><a href="News_3.html" >3</a></li> <li class="pages_hollow"><a href="News_4.html" >4</a></li> <li class="pages_hollow"><a href="News_5.html" >5</a></li> <li class="pages_hollow"><a href="News_6.html" >6</a></li> <li class="pages_hollow"><a href="News_7.html" >7</a></li> <li class="pages_hollow"><a href="News_8.html" >8</a></li> <li class="pages_hollow"><a href="News_9.html" >9</a></li> <li class="pages_hollow"><a href="News_10.html" >10</a></li> <li class="next"><a href="News_2.html">下一é¡?/a></li></ul></div> </div> </div> </div> <div id="7a2yow7p7w" class="clear"></div> <div id="7a2yow7p7w" class="nav_xdd1"> <div id="7a2yow7p7w" class="nav1"> <ul> <li><a rel="nofollow" href="/">首页</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/about/">关于我们</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/supply/">产品中心</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/news/">新闻动æ€?/a></li> <li><a rel="nofollow" href="/jmszcdj/">裁断æœ?/a></li> <li><a rel="nofollow" href="/contact/">联系我们</a></li> <li><a href="/changecity.html">城市分站</a></li> <li><a href="/sitemap.html">网站地图</a></li> <li><a href="/sitemap.xml">XML</a></li> </ul> </div> </div> <div id="7a2yow7p7w" class="bottom_xdd"> <div id="7a2yow7p7w" class="bottom"> <div id="7a2yow7p7w" class="logo_d"> <div id="7a2yow7p7w" class="gege"> <div id="7a2yow7p7w" class="logo_img"><img src="/uploads/logo/20180831113349.png" alt="盐城市旭升机械有限公å?/></div> <div id="7a2yow7p7w" class="cont"> <p>盐城市旭升机械有限公å?/p> <p>电话ï¼?515-88800008</p> <p>传真ï¼?515-88800008</p> <p>幸运飞艇计划软件APP免费全天稳定计划手机ï¼?3327983588</p> <p>邮编ï¼?24006</p> <p>地址:江苏省盐城市盐都区大冈镇新军北è·?5å?/p> <p>热门城市推广ï¼?/p> </div> </div> </div> <div id="7a2yow7p7w" class="ewm"> <div> <ul> <li><img src="/template/YXX0033/images/ewm_1.jpg"></li> </ul> </div> </div> </div> <div id="7a2yow7p7w" class="clear"></div> <div id="7a2yow7p7w" class="banquan_xdd"> <div id="7a2yow7p7w" class="banquan">Copyright©cdm-japan.com(<a title="复制链接" href="javascript:copyURL();" target="_parent" rel="nofollow">复制链接</a>) 盐城市旭升机械有限公å? <br /> 龙门裁断机哪家好?供应订做多少钱?精密四柱式裁断机怎么样?诚信公司专业以批发价格大量现货提供精密四柱裁断机、电脑全自动裁断机、全自动龙门裁断机、全自动精密四柱裁断机等品质优良的产品及报价,欢迎来电生产定制!<br /> Powered by   备案号:<a href="http://www.beian.miit.gov.cn" target="_blank" rel="nofollow">苏ICPå¤?8051570å?/a>   </div> </div> </div> <script> (function(){ var canonicalURL, curProtocol; //Get the <link> tag var x=document.getElementsByTagName("link"); //Find the last canonical URL if(x.length > 0){ for (i=0;i<x.length;i++){ if(x[i].rel.toLowerCase() == 'canonical' && x[i].href){ canonicalURL=x[i].href; } } } //Get protocol if (!canonicalURL){ curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; } else{ curProtocol = canonicalURL.split(':')[0]; } //Get current URL if the canonical URL does not exist if (!canonicalURL) canonicalURL = window.location.href; //Assign script content. Replace current URL with the canonical URL !function(){var e=/([http|https]:\/\/[a-zA-Z0-9\_\.]+\.baidu\.com)/gi,r=canonicalURL,t=document.referrer;if(!e.test(r)){var n=(String(curProtocol).toLowerCase() === 'https')?"https://sp0.baidu.com/9_Q4simg2RQJ8t7jm9iCKT-xh_/s.gif":"//api.share.baidu.com/s.gif";t?(n+="?r="+encodeURIComponent(document.referrer),r&&(n+="&l="+r)):r&&(n+="?l="+r);var i=new Image;i.src=n}}(window);})(); </script><script> var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?b5c7585cc4a91664be53a51c325efbe0"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })(); </script> </body> </html>